Systém energetického managementu ISO 50001

Energetický management (management hospodaření s energií)

Proč se zabývat energetickým managementem?

„Energetickým managementem“ nazýváme souhrn všech činností, které umožňují vyhledávat oblasti s významnou spotřebou energie, monitorování energetické náročnosti a následné řízení s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však dlouhodobý přínos zvýšení efektivity ve využívání energií.

Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurečního postavení podniku na trhu (nákladová výhoda). Proto je vhodné tuto normu využít při koncipování a rozvoji systému řízení oblasti hospodaření s energií v podniku i v případech, kdy certifikace není potřebná.

Zavádění a rozvoj systému energetického managementu

Základním krokem je důkladné prověření výchozího stavu v oblasti hospodaření s energií (zejména spotřeby, ale i forem užití), plnění právních požadavků v oblasti energetiky a návrh konkrétních (i technických) opatření pro dosažení souladu s požadavky a cíly vedení organizace. Požadavky normy ISO 50001 pomáháme postupně naplňovat v návaznosti na výchozí stav systému managementu, a to při maximálním využití fungujících řídicích i komunikačních nástrojů v organizaci.

Více se o systému managementu hospodaření s energií a o normě ISO 50001 dozvíte na našem školení, které pro Vás rádi připravíme.

Kdo Vám pomůže?

Služby související se zaváděním systému managementu hospodaření s energií (systému energetického managementu – EnMS) poskytujeme zejména formou komplexního poradenství, které zahrnuje také potřebná školení, audity apod. a vrcholí certifikací našeho zákazníka. Druhou formou je poskytování dílčích služeb – školení, externích i interních auditů atd.

Pro podniky, které již mají zavedený/certifikovaný jiný systém managementu (např. dle ISO 14001 či ISO 9001), nabízíme provedení rozdílové analýzy pro identifikaci kroků pro zavedení integrovaného systému managementu (IMS).

Komplexní poradenství zahrnuje všechny služby potřebné pro zavedení systému energetického managementu, včetně podpory při hodnocení plnění legislativních požadavků.

Základní cíle spolupráce podniku s poradenskou společností určíme po nezávazném osobním jednání přímo u klienta. Na základě informací z tohoto jednání zpracujeme konkrétní nabídku služeb zaměřenou na cíle a potřeby podniku. Bezplatnou návštěvu našeho pracovníka můžete domluvit elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318 633 241.